Słowo misjonarz oznacza osobę wysłaną przez kościół w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa „Idźcie i nauczaj wszystkie narody”. Misjonarzem może być zarówno osoba duchowna, jak i świecka, ważna jest motywacja, której owocem jest głoszenie Ewangelii. Świeccy misjonarze są to, bez wątpienia, ludzie mocnej wiary, posiadający głęboką solidarność z krajem misyjnym, ale również mający odpowiednie wykształcenie poparte doświadczeniem zawodowym.

Potencjalnym kandydatom stawia się wymagania dotyczące wieku, nienagannego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz znajomości wymaganego na misjach języka obcego. Powinien posiadać cechy charakteru, które pozwolą mu przystosować się do życia w skromnych, a nawet ubogich warunkach. Najbardziej poszukiwani są lekarze, pielęgniarki, technicy budowlani, nauczyciele i katecheci. Znane są przykłady osób świeckich, które na misjach spędziły długie lata życia poświęcając swój czas, zdolności i umiejętności dla krajów misyjnych.

Na misje wyjeżdżają również małżeństwa pragnące poświęcić się tego rodzaju działalności. Misjonarze świeccy są zawsze wsparciem dla misjonarzy zakonnych, uzupełniają się w swej pracy, bowiem dzieło ewangelizacji jest nierozerwalnie związane ze sferą socjalną pomocy ludziom. Obecnie na wyjazdy do krajów misyjnych osoby świeckie kierowane są za pośrednictwem Instytuty Misyjnego Laikatu.

Teraz misjonarze pracują w 94 krajach na świecie, wśród nich jest ponad 2000 polskich księży i braci zakonnych. Służą głównie w Afryce, w Ameryce Południowej i Łacińskiej, a polskie siostry zakonne wyjeżdżają najczęściej na czarny ląd. Najczęściej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to: werbiści, salezjanie, franciszkanie, misjonarze oblaci, pallotyni oraz redemptoryści. Natomiast siostry zakonne najczęściej podejmujące trud pracy to: franciszkanki, służebnice Ducha Świętego, służebniczki starowiejskie oraz elżbietanki. Każda osoba duchowna zdecydowana na posługę misyjną musi spełniać określone warunki zdrowotne, podobnie jak osoba świecka. Konieczne jest również odpowiednie przygotowanie misjologiczne, językowe i duchowe-intelektualne.

Przed wyjazdem wiele razy spotykają się z doświadczonymi misjonarzami i korzystają z ich relacji z pracy duszpasterskiej z krajów misyjnych.
Wszelkie informacje na temat misji można uzyskać w Instytucie Misyjnym Laikatu lub w Centrum Misyjnym Komisji Episkopatu w Warszawie.